Veilig omgaan met asbest is van groot belang. Door blootstelling aan asbest kunnen namelijk ernstige ziekten ontstaan zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. De Gezondheidsraad schat in dat hierdoor elk jaar ongeveer duizend mensen overlijden. De werkzaamheden mogen daarom uitsluitend plaatsvinden conform het door Volandis (voorheen Arbouw) opgestelde en CAO-partijen goedgekeurde ‘Protocol Voorbehandelen en schilderen van asbestcement materialen’.

Schildersprotocol

Beoordeling

De beoordeling moet in elk geval conform de RI&E zijn en de voorschriften voor kankerverwekkende stoffen (Arbobesluit artikelen 4.2 en 4.14). Moeten er werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal worden uitgevoerd, dan dient dat bovendien vooraf bij de Inspectie SZW worden gemeld, zo geeft het protocol aan.

In de CAO voor de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetsector (artikel 58.2) is afgesproken dat bij het onderhouden en schilderen van asbestcementplaten de werkwijze uit dit Protocol wordt aangehouden.

Arbouw
Verboden toegang Clevers Asbestsanering

Werkzaamheden aan asbest en asbesthoudende materialen mogen uitsluitend plaatsvinden conform door Arbouw opgestelde en door cao-partijen goedgekeurde protocollen asbestverwijdering- en onderhoud. Deze bepaling is niet van toepassing op gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

Uitgangspunt van dit protocol is de bevordering van een zo veilig mogelijke werkwijze bij het voorbehandelen en schilderen van asbestcement platen. Hierbij is uitgegaan van een zodanige uitvoering van de werkzaamheden, dat het blootstellingrisico van werknemers aan asbestvezels en de milieubelasting van de werkzaamheden zo laag mogelijk is.

Bijlagen

Bron: Volandis (Arbouw)

Download Adobe Reader voor PC
Download Adobe Reader voor Android

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *