Professionals in innovatie

SMART systeembeheer

Bij de validatie van werkmethoden ten behoeve van SMART ligt de nadruk op het in kaart brengen van het persoonlijke blootstellingsniveau voor deze werkmethoden. Het in kaart brengen van de randvoorwaarden behorende bij een betreffende werkmethode en het toetsen van de haalbaarheid van implementatie van een werkmethode op landelijk niveau aan de dagelijkse praktijk zijn eveneens belangrijke stappen. Indien de toetsing door de beoordelingscommissie met positief resultaat is uitgevoerd en de werkmethode in alle omstandigheden veilig kan worden uitgevoerd zal de werkmethode opgenomen worden in SMART.

Chroom-6 verwijderen

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof genoemd: Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch. Aan het werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld. Clevers Asbestsanering BV kan voor u veilig het Chroom-6 verwijderen volgens de geldende richtlijnen.

Minerale- of synthetische anorganische vezels

Sinds de schadelijke gevolgen van blootstelling aan asbestvezels gekend zijn en het gebruik van die stof verboden werd, maakt de industriële wereld steeds vaker gebruik van vervangingsvezels. Deze vezels hebben als eigenschap dat ze kunnen breken, maar niet overlangs kunnen splijten zoals asbestvezels. Ze kunnen dus verkorten (in lengte), maar niet smaller worden (diameter blijft gelijk). Clevers Asbestsanering BV beschikt over voldoende kennis voor het verwijderen van minerale- of synthetische anorganische vezels.

SCi-547

Het doel van dit protocol is het beschrijven van de methodiek voor het landelijk valideren van nieuwe werkmethoden en/of technieken voor asbestverwijdering, en daarmee het vastleggen van objectieve criteria op basis waarvan (nieuwe) werkmethoden na acceptatie in SMART kunnen worden ingevoerd.

SCi-548

De SCi-548 is gericht op het uitvoeren van metingen ter bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens specifieke verwijderingshandelingen aan asbesthoudende materialen zoals beschreven in het inventarisatie-rapport bijbehorende bij een unieke locatie (ook wel ‘project’ genoemd). Het uitgangspunt hierbij is dat wordt aangenomen dat gelijksoortige handelingen aan asbesthoudende materialen leiden tot een vergelijkbare emissie van asbestvezels. Voorbeelden van zulke unieke locaties zijn een flat met vergelijkbare asbesthoudende materialen per te saneren ruimte, een rij garageboxen in een straat, of verschillende lokalen in een school, waarvoor per situatie een inventarisatie-rapport wordt opgesteld. Hoewel het bekend is dat concentraties asbestvezels kunnen variëren binnen en tussen zowel personen als locaties, wordt in dit kader alleen rekening gehouden te worden met variatie in blootstelling van een persoon en variatie tussen personen.

Clevers Innovation

De asbestverwijderingsbranche heeft productinnovatie, goed industrieel design en slimme strategieën nodig om het asbest steeds veiliger te kunnen verwijderen. Niet alleen in omvang, maar ook om groei te zien in kwaliteit: veiliger worden, betere saneringsmethoden aanbieden en dus ook een schonere leefomgeving voor ons allemaal met als einddoel ook nog eens kostenbesparend. Clevers Innovation houdt zich bezig met nieuwe technieken te ontwikkelen zodat bij het asbestverwijderingsproces steeds minder asbestvezels kunnen vrijkomen en de kosten aanzienlijk gereduceerd kunnen worden t.o.v. het traditioneel saneren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. https://cleversinnovation.nl/contact/

FoamShield™

FoamShield is een innovatieve vezel opsluitings-techniek die berust op een proactieve benadering van de asbestvezel door voorafgaand aan saneringswerkzaamheden de eventuele vezelemissie te voorkomen met behulp van moderne en uiterst effectieve “wetting agents” die de vezels grondig aan de bron binden. Daarna wordt tijdens werkzaamheden een werkwijze gevolgd waarbij doorlopend vezelemissie wordt voorkomen, en bij een aantal voorkomende asbestvormen volstrekt nieuwe technieken worden toegepast. Uitgangspunt is dat in vrijwel alle gevallen een “near to ZERO emissie” werkproces wordt nagestreefd en behaald. Daarmee biedt FoamShield een uniek en veilig saneringsproces dat ruimschoots onder alle wettelijk vastgestelde emissiegrenswaarden blijft.

RIR Nederland

RIR staat voor Reliable Independent Review; Betrouwbare Onafhankelijke Beoordelingen. RIR is de belangrijkste organisatie die zich inzet voor de promotie van “het boeren verstand principe” en de bestrijding van corruptie in de asbestketen. Deze politiek onafhankelijke organisatie van algemeen belang werd opgericht in 2010. RIR werkt constructief samen met de overheid, eigenaren van asbest en het maatschappelijk middenveld. RIR werkt ook nauw samen met de diverse handhavings- en toetsingsinstantie zoals (milieu)politie, Inspectie SZW (oude arbeidsinspectie), Inspectie LenT (oude VROM inspectie).

Terugschalingsmeting

De Stoffenmanager (SMA-rt) is de praktische uitwerking van het TNO-rapport R2004/523 “Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest” en de in dat kader ontwikkelde database met asbestconcentratiemetingen bij diverse activiteiten aan diverse asbesthoudende materialen SMA-rt. Het kan voorkomen dat voor bepaalde specifieke activiteiten en/of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden geen gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de asbestvezelconcentraties in de lucht. In dat geval zal SMA-rt de zwaarste risicoklasse aangeven op basis van het asbesthoudende product. Echter, het is mogelijk om voor bovenstaande handelingen de risicoklasse omlaag te brengen door het uitvoeren van zogenaamde validatiemetingen, ook wel ‘terugschalingsmetingen’ genoemd. Indien de terugschalingsmetingen met goed gevolg zijn uitgevoerd komen er dus minder asbestvezels vrij in het milieu, wat weer een gezondere leefomgeving met zich meebrengt.

Al meer dan

werken wij 100% veilig en verantwoord!