Technologische innovaties voor toepassingen in de asbestbranche

Technologische innovaties voor toepassingen in de asbestbranche

TNO werkt samen met diverse bedrijven en marktpartijen aan technologische innovaties binnen de asbestbranche. Dit betreft productontwikkeling, maar ook het onderzoeken van toepassingsgebieden en doorontwikkeling van bestaande technologieën. Voorbeelden van innovaties zijn ontwikkelingen op het gebied van sensoring, doorontwikkeling van asbestanalyses voor lage concentraties en optimalisatie in de verwerking van asbest.

ASBESTANALYSE EN ASBESTDETECTIE

Voor het bepalen van de asbestconcentratie in materialen, stof en lucht is het op dit moment niet mogelijk ‘direct reading’ apparatuur in te zetten. De analyse van asbest gebeurt op dit moment nog handmatig met behulp van microscopische technieken. Dit is een tijdrovende, kostbare en soms niet transparante aangelegenheid, waar bovendien specifieke expertise van ervaren laboranten voor nodig is. TNO is daarom bezig met het ontwikkelen en stimuleren van innovaties op het gebied van asbestdetectie. Het doel is om de snelheid en kwaliteit van detectie te vergroten en kosten te reduceren en daarmee de aanwezigheid van asbest en mogelijke asbestblootstellingen eenvoudiger, sneller, goedkoper en op een lager niveau in kaart te kunnen brengen. Een andere wijze waarop TNO bijdraagt aan technologische innovaties, is het ontwikkelen van nieuwe sensoriek om on-site snel duidelijkheid te geven over de identiteit van verdacht materiaal. Zo wordt er een sensor ontwikkeld die in zeer korte tijd (minder dan één minuut) de gebruiker vertelt of een bepaald materiaal asbesthoudend is en zo ja, welk type er in welke hoeveelheid is aangetroffen.

ASBESTSANERING EN ASBESTVERWERKING

De sanering van asbest is aan strenge regels gebonden waardoor innovatie op dit moment weinig kans krijgt. TNO is van mening dat innovatie en technologische vernieuwing in de asbestsaneringsbranche onmisbaar is om op een snelle, efficiënte en veilige manier Nederland “asbestvrij” te maken. Niet alleen is TNO in staat om samen met het bedrijfsleven innovatieve oplossing te bedenken maar ook nieuwe technieken te beoordelen op effectiviteit en veiligheid aan de hand van specifieke meet strategieën in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen. Op het gebied van de verwerking van gesaneerd asbesthoudend afval gelden dezelfde technologische uitdagingen. Bovendien zijn de huidige technieken daarvoor nauwelijks kosteneffectief en duurzaam.

INNOVATIEVE HULPMIDDELEN BIJ RISICO MANAGEMENT

Met het verbod op asbestdaken in 2024 is er druk gekomen op de sanering van asbestcement daken. Gebouweigenaren zullen een afweging moeten maken waar, wanneer en hoe de sanering van hun asbestcement daken moet gaan plaatsvinden. TNO heeft hiervoor risico evaluatie modellen ontwikkeld op basis waarvan een prioritering in de uitvoering van de asbestsanering mogelijk wordt. Ook kan gebruik worden gemaakt van resuspensie modellen die het risico op vezelemissie vanuit asbestcement daken en de onderliggende bodem in kaart kunnen brengen.

INNOVATIES IN VERWERKING VAN ASBEST

Innovatie en verduurzaming van verwerkingsprocessen van asbesthoudend afval zijn nodig om een goed alternatief te bieden voor het huidige storten. Daarom werkt TNO mee aan nieuwe duurzame verwerkingsmethoden en -processen en steunt initiatieven die een innovatieve verwerking van asbest mogelijk maken. TNO is al jarenlang betrokken bij dergelijke initiatieven, zoals het denatureren, versmelten en behandeling met natronloog. Door de specialistisch kennis op het gebied van asbest karakterisatie en de state-of-the-art analyse faciliteiten is TNO in staat om zeer lage concentraties aan asbest te bepalen en zodoende de onschadelijkheid van het restproduct vast te stellen.

Naast deze technische aspecten is TNO met zijn multidisciplinaire kennis tevens in staat om de gehele keten in beschouwing te nemen, waarbij onderwerpen zoals duurzaamheid, kwaliteitsborging, risicomanagement, milieu effecten en toepassingsmogelijkheden van het restproduct worden meegenomen. Wij komen hierover graag met u in gesprek, neem contact met TNO op door op de onderstaande link te klikken.

Bron: TNO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *